Kursets opbygning

En kursusuge indeholder følgende elementer: En Stor Dag med forelæsning og fællestimer med klasselærer, samt en Lille Dag med forelæsning og selvstudium der afsluttes med ugens test som varer en time. Det er vigtigt, at du deltager i alle disse aktiviteter, og det er dit udbytte heraf, der vil blive testet til de skriftlige prøver. Du skal også påregne en del hjemmearbejde.

Der er to skema-varianter for kombinationen Store Dag + Lille Dag:

*Skema A: **
*Store Dag
: Mandag 10:00-17:00 indeholder:
Forelæsning 10:00-12:00. Selvstudium 12:30-13:00. Fællestimer med klasselærer 13.00-16.00. Selvstudium 16:00-17:00.
Lille Dag: Torsdag 8:00-12:00 indeholder:
Forelæsning 8:00-9:00. Selvstudium 9:00-11:00. Ugens test 11:00-12:00.

*Skema B: **
*Store Dag
: Tirsdag 10:00-17:00 indeholder:
Forelæsning 10:00-12:00. Selvstudium 12:30-13:00. Fællestimer med klasselærer 13.00-16.00. Selvstudium 16:00-17:00.
Lille Dag: Fredag 8:00-12:00 indeholder:
Forelæsning 8:00-9:00. Selvstudium 9:00-11:00. Ugens test 11:00-12:00.

Undervisningen

Forelæsningerne På Store Dag gives på video en oversigtsforelæsning hvor vigtige og centrale emner i ugens program bliver tegnet op og sat i perspektiv. Ved video-forelæsningen Lille Dag bliver der tid til at fordybe sig i flere eksempler, særtilfælde, alternative metoder mv., og der gives vigtigt input til det efterfølgende gruppearbejde der munder ud i ugens test. Vær opmærksom på, at hvad der har været gennemgået ved forelæsningerne ikke definerer pensum i kurset. Der kan til prøverne blive stillet spørgsmål i dele af pensum, som ikke nødvendigvis har været gennemgået ved forelæsningerne. Du bør gennem eNoterne og det øvrige materiale sikre dig, at du er velorienteret om alle vigtige pointer i stoffet.

Store Dag Store Dag starter med video-forelæsningen hvorefter der er gruppeøvelser. Bemærk at jeres klasselokale er til rådighed allerede fra kl. 12:00. På dagsordnen (se senere) er der anført informationer og aktiviteter for dagen, herunder opgaver til regning dels med papir og blyant, dels med matematikprogrammet MAPLE/SYMPY. Brug selvstudiums-tiden 12:30-13:00 at orientere dig i dagsordnens udfordringer så du er klar til de efterfølgende fællestimer med klasselæreren. Her vil du og din gruppe, under vejledning af klasselæreren, arbejde videre med stoffet fra dagens forelæsning og øvelserne fra dagsordnen. Når fællestimerne er slut har du (og din gruppe) timen 16:00-17:00 til at færdiggøre dagens arbejde, fx regne de opgaver fra dagsordnen, du ikke har nået endnu, eller gå i gang med hjemmeopgaverne.

Lille dag Lille dag starter med en video-forelæsning, hvorefter der er tid til selvstudium og gruppearbejde inden Ugens Test hvor du afprøves i de grundlæggende færdigheder i ugens emner. Der vil være nogle studenter-supportere til stede i området der både kan give faglig og teknisk bistand

Dagsordnerne Dagsordnerne er kursets rygrad. De udgør et vigtigt middel i kommunikationen fra lærerne til dig. På dagsordnerne anføres mange centrale begreber i ugens pensum, og de indeholder introduktioner, eNoter, opgaver, aktiviteter og diskussionsoplæg til selvstudium og fællestimer. Desuden indeholder dagsordnerne information om hjemmeopgaver.

Kurset giver 20 ECTS point og er normeret til 16 timers arbejde ugentligt. Derfor er det nødvendigt for dig at bruge tid hver uge på forberedelse og efterbehandling hjemme.

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt syv hjemmeopgavesæt, fire i efterårssemesteret og tre i forårssemesteret. Her får du lejlighed til at gå i dybden med stoffet. Det drejer sig om færdigheder, om forståelse af begreber og metoder samt evnen til lejlighedsvist at udføre videregående undersøgelse, fx af eksperimentel art. Evnen til at ræsonnere, forklare, visualisere, kommunikere er i fokus. NB: På sidste Store Dag inden aflevering af et hjemmeopgavesæt, er klasselærerne klar til at give hints 15:30-16:00 til hjemmeopgaverne ud fra de konkrete spørgsmål I har med. I hvert hjemmeopgavesæt indgår der en temaøvelse hvor den almindelige undervisning er aflyst. Her får du (og din gruppe) lejlighed til at arbejde med en anvendelsesorienteret øvelse der udfolder et matematisk emne, straks efter det er blevet gennemgået i standardundervisningen. NB: Kursusvarianten 01015 (Kemi og teknologi) deltager ikke i temaøvelser og har ikke matematikundervisning på tema-dagene.

Matematik 1-projektet

Forårets store projektopgave gennemføres i 2024 i kalenderugerne (x, y, z) hvor grupperne på sidste undervisningsdag afleverer en projektrapport. Det hele afsluttes med projektfremlæggelse og mundtlig eksamen på den efterfølgende Store Dag. Her skal du i en gruppe arbejde på en opgave, der med udgangspunkt i en ingeniørmæssig problemstilling benytter den matematik, du har lært i kurset. Der kommer flere praktiske oplysninger om projektperioderne senere.

Materialer

Undervisningsmaterialet til kurset består af: dagsordnerne og de øvrige materialer på kursets hjemmeside, herunder eNoter, et bredt spektrum af opgaver, videoer af forskellig type, MapleDemo’er med videre.