Om karaktergivning på Matematik 1

Evalueringen består af fire elementer:

  1. Prøver i efterårspensum
  2. Prøver i forårspensum
  3. Et 3-ugers gruppeprojekt i slutningen af kurset
  4. Bedømmelse af 7 hjemmeopgavesæt

Hvert af disse 4 elementer bedømmes efter 7-trins-skalaen og vægtes ens. Kurset er bestået, hvis du har fået mindst 02 i hvert af elementerne. Den endelige karakter er gennemsnittet af de fire delkarakterer, afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger i midtpunktet mellem to på hinanden følgende karakterer, forhøjes opad. Nedenfor redegøres der nærmere for de fire elementer.

NB: Særlig regel for 01005-omgængerkurset E23-F24 (sidste version af det gamle Matematik 1): Hvis du har bestået et eller flere af de nævnte fire elementer af Matematik 1 i studieåret E22-F23, kan du overføre dem til det aktuelle kursus E23-F24. I så fald kan du blot undlade at gå til eksamen i de beståede elementer, og du behøver ikke foretage yderligere, da vi har adgang til dine delresultater fra E22-F23. Vi anbefaler kraftigt at du under alle omstændigher følger undervisningen i såvel efterårssemesteret E23 som forårssemester F24, og at du som træning til de skriftlige eksaminer gennemregner årets syv hjemmeopgavesæt.

Prøverne i efterårspensum

Ugens Test:
Fra og med semesteruge to stilles ugens test i den sidste time på Lille Dag. Der er i alt 8 ugens test i løbet af efterårssemesteret. Hvis du inden for den givne time scorer mindst 60% rigtigt, opnår du 1 bonuspoint. Lykkes det ikke, vil ugens test genåbne fredag i samme uge kl. 18:00 til onsdag i efterfølgende uge kl. 18:00 for gentagne forsøg, og hvis du inden for denne frist kommer op på mindst 60% rigtigt, opnår du 1/2 bonuspoint.

Afsluttende skriftlig eksamen i december:
I semesteruge 13 Lille Dag erstattes Ugens Test af en afsluttende 1-timesprøve i elementære færdigheder uden hjælpemidler som består af varianter af de spørgsmål der har været stilles ved Ugens Test gennem efteråret. Den indgår i eksamen sammen med en 2-timersprøve med alle af DTU tilladte hjælpemidler på den ordinære eksamensdag. Detaljerede retningslinjer for prøverne uploades sammen med pensum til hjemmesiden senest fire uger før eksamen.

Bonuspoint:
Dine bonuspoint indgår i en helhedsvurdering af din præstation ved den afsluttende skriftlige eksamen (meget groft sagt: hvis du har scoret 65% ved den afsluttende skriftlige eksamen, og du medbringer 5 bonuspoint, er vurderingsgrundlaget 70%). NB: Bonuspoint indgår ikke i omprøver.

Prøverne i forårspensum

Ugens Test:
Ugens test kører i forårssemesteret efter samme principper som i efterårssemesteret. Der er i alt ca. 7 tests i løbet af forårssemesteret. Bonuspointene har samme vægt og betydning som i efterårssemesteret.

Afsluttende skriftlige eksamen i maj:
Den indeholder de samme dele som den afsluttende skriftlige eksamen i december. Detaljerede retningslinjer for prøverne uploades sammen med pensum til hjemmesiden senest fire uger før eksamen.

3-ugersprojektet i slutningen af kurset

Der arbejdes i tre ugers med en anvendelsesorienteret projektopgave i 6-personers grupper som munder ud i en fælles (ikke individualiseret) projektrapport. I ugen efter afholdes mundtlig gruppeeksamen med fremlæggelse og eksamination. Der gives en samlet individuel bedømmelse baseret på den fælles rapport og mundtlig præstation. Der medvirker ekstern censor.

Hjemmeopgaverne

Syv hjemmeopgavesæt fordeles med fire sæt i efterårssemesteret og tre sæt i forårssemesteret. Et hjemmeopgavesæt består af nogle standard matematikopgaver og en temaøvelse (NB: For kursusvarianten 01015 indgår der ikke en temaøvelse i hjemmeopgavesættet). I din endelige karakter for hjemmeopgaver indgår temaøvelserne med vægten en fjerdedel. Hjemmeopgaver skal altid, uanset hvor meget forudgående gruppearbejde der evt. ligger bag løsningen, formuleres endeligt af dig selv, idet aflevering af enslydende besvarelser bliver betragtet som eksamenssnyd. Klasselæreren orienterer om afleveringsform og om deadline for aflevering og retning. NB: For sen aflevering accepteres ikke.

Ved sygdom

Ved dokumenteret sygdom ved fremlæggelsen af projekt-opgaven er der mundtlig sygeeksamination i august. Ved sygdom/fravær i hele 3-ugers projekt-perioden fås karakteren -3 for projekt-opgaven, og man vil være nødt til at tage hele kurset på ny. NB: Der er ingen sygeeksamen til de skriftlige prøver i efterårs- og forårspensum. Der henvises til omprøverne.

Omprøver

Hvis man har opnået mindst 02 i alle fire delelementer er kurset bestået, og man har ikke mulighed for at forbedre resultatet ved omprøver. I øvrigt tilbydes der omprøver for de enkelte delprøver efter følgende regler:

  1. Hvis den skriftlige prøve i december dumpes, tilbydes en omprøve i maj/juni.
  2. Hvis den skriftlige prøve i maj dumpes, tilbydes en omprøve i august.
  3. Hvis hjemmeopgaverne dumpes, tilbydes en fornyet aflevering i august med efterfølgende mundtligt forsvar.
  4. Hvis projektopgaven dumpes, tilbydes en fornyet aflevering i august med efterfølgende mundtlig eksamination.

Eksamensforsøg

Alle delprøver i studieåret E23-F24 tæller tilsammen ét eksamensforsøg. Det inkluderer også en eventuel omprøve i efterårspensum afholdt i maj F24. Omprøverne i august 2024 tæller samlet som ét eksamensforssøg. Hvis du ikke består én eller flere af omprøverne i august, kan du efter nærmere aftale forsøge igen. Det forudsætter dog at du stadig har ubrugte eksamensforsøg eller har fået dispensation.