Om karaktergivning på Matematik 1

Evalueringen består af fire elementer:

 1. Prøver i efterårspensum
 2. Prøver i forårspensum
 3. Et 3-ugers gruppeprojekt i slutningen af kurset
 4. Bedømmelse af 7 hjemmeopgavesæt

Hver af disse 4 dele bedømmes efter 7-trins-skalaen og vægtes ens. Kurset er bestået, hvis du har fået mindst 02 i hver af delene. Den endelige karakter er gennemsnittet af de fire delkarakterer, afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger i midtpunktet mellem to på hinanden følgende karakterer, forhøjes opad. Nedenfor redegøres der nærmere for de fire elementer.

Prøverne i efterårspensum

Ugens Test:
Fra og med semesteruge to stilles ugens test i den sidste time på Lille Dag. Der er i alt 8 ugens test i løbet af efterårssemesteret. Hvis du inden for den givne time scorer mindst 60% rigtigt, opnår du 1 bonuspoint. Lykkes det ikke, vil ugens test genåbne fredag i samme uge kl. 18:00 til onsdag i efterfølgende uge kl. 18:00 for gentagne forsøg, og hvis du inden for denne frist kommer op på mindst 60% rigtigt, opnår du 1/2 bonuspoint.

Afsluttende skriftlig eksamen i december:
I semesteruge 13 Lille Dag erstattes Ugens Test af en afsluttende 1-timesprøve i elementære færdigheder uden hjælpemidler som består af varianter af de spørgsmål der har været stilles ved Ugens Test gennem efteråret. Den indgår i eksamen sammen med en 2-timersprøve med alle af DTU tilladte hjælpemidler på den ordinære eksamensdag. Detaljerede retningslinjer for prøverne uploades sammen med pensum til hjemmesiden senest fire uger før eksamen.

Bonuspoint:
Dine bonuspoint indgår i en helhedsvurdering af din præstation ved den afsluttende skriftlige eksamen (meget groft sagt: hvis du har scoret 65% ved den afsluttende skriftlige eksamen, og du medbringer 5 bonuspoint, er vurderingsgrundlaget 70%). NB: Bonuspoint indgår ikke i omprøver.

Prøverne i forårspensum

Ugens Test:
Ugens test kører i forårssemesteret efter samme principper som i efterårssemesteret. Der er i alt ca. 7 tests i løbet af forårssemesteret. Bonuspointene har samme vægt og betydning som i efterårssemesteret.

Afsluttende skriftlige eksamen i maj:
Den indeholder de samme dele som den afsluttende skriftlige eksamen i december. Detaljerede retningslinjer for prøverne uploades sammen med pensum til hjemmesiden senest fire uger før eksamen.

3-ugersprojektet i slutningen af kurset

Der arbejdes i tre ugers med en anvendelsesorienteret projektopgave i 6-personers grupper som munder ud i en fælles (ikke individualiseret) projektrapport. I ugen efter afholdes mundtlig gruppeeksamen med fremlæggelse og eksamination. Der gives en samlet individuel bedømmelse baseret på den fælles rapport og mundtlig præstation. Der medvirker ekstern censor.

Hjemmeopgaverne

Syv hjemmeopgavesæt fordeles med fire sæt i efterårssemesteret og tre sæt i forårssemesteret. Et hjemmeopgavesæt består af nogle standard matematikopgaver og en temaøvelse (NB: For kursusvarianten 01015 indgår der ikke en temaøvelse i hjemmeopgavesættet). I din endelige karakter for hjemmeopgaver indgår temaøvelserne med vægten en tredjedel. Hjemmeopgaver skal altid, uanset hvor meget forudgående gruppearbejde der evt. ligger bag løsningen, formuleres endeligt af dig selv, idet aflevering af enslydende besvarelser bliver betragtet som eksamenssnyd. Klasselæreren orienterer om afleveringsform og om deadline for aflevering og retning. NB: For sen aflevering accepteres ikke.

Ved sygdom

Ved dokumenteret sygdom ved fremlæggelsen af projekt-opgaven er der mundtlig sygeeksamination i august. Ved sygdom/fravær i hele 3-ugers projekt-perioden fås karakteren -3 for projekt-opgaven, og man vil være nødt til at tage hele kurset på ny. NB: Der er ingen sygeeksamen til de skriftlige prøver i efterårs- og forårspensum. Der henvises til omprøverne.

Omprøver

Hvis man har opnået mindst 02 i alle fire delelementer er kurset bestået, og man har ikke mulighed for at forbedre resultatet ved omprøver. I øvrigt tilbydes der omprøver for de enkelte delprøver efter følgende regler:

 1. Hvis den skriftlige prøve i december dumpes, tilbydes en omprøve i maj/juni.
 2. Hvis den skriftlige prøve i maj dumpes, tilbydes en omprøve i august.
 3. Hvis hjemmeopgaverne dumpes, tilbydes en fornyet aflevering i august med efterfølgende mundtligt forsvar.
 4. Hvis projektopgaven dumpes, tilbydes en fornyet aflevering i august med efterfølgende mundtlig eksamination.
 5. Hvis man dumper i en omprøve, bortfalder alle andre tilbud om omprøver, og kurset skal tages forfra.
 6. Matematik 1 skal være bestået senest ved omprøverne i august, i modsat fald skal kurset tages forfra.
 7. Hvis du tager kurset forfra og består den skriftlige prøve i december, kan du overføre din delkarakter i projekt, hvis du har bestået projektet i en tidligere version af kurset.

Eksamensforsøg

Alle delprøver i det første studie indgår i dit første eksamensforsøg. Det gælder også en eventuel omprøve i efterårspensum afholdt i maj måned i det andet semester af kurset. Omprøverne i august tæller som dit andet eksamensforsøg. Hvis du ikke består én eller flere af omprøverne i august, skal du tage Matematik 1 om (som nævnt ovenfor). Alle delprøver i din nye gennemgang af Matematik 1 indgår i dit tredje eksamensforsøg. Det gælder også en eventuel omprøve i efterårspensum afholdt i maj måned i det andet semester af kurset. Hvis du ikke har bestået alle fire deleprøver efter sommereksamen, er dit tredje eksamensforsøg opbrugt.